regulamin konkursu.pngREGULAMIN
 
Dance Passion - Ogólnopolski Konkurs Tańca.

1. Organizatorzy:
 
Studio Tańca Dance Passion
 ul. Astrów 19,
 44 – 335 Jastrzębie Zdrój,
www.dance-passion.pl
 
 Marcin Niemczyk Fotografia
wwww.marcinniemczyk.pl
 

2. Termin i Miejsce:
 27
 maj 2017 r.,
Hala Widowiskowo-Sportowa Jastrzębie,
  al. Jana Pawła II 6,
 44-335 Jastrzębie Zdrój

3. Cele konkursu:

·         Konfrontacja dzieci i młodzieży z całej Polski reprezentująca różne formy tańca,

·         Rozwijanie talentów estradowych,

·         Integracja środowiska tanecznego,

·         Wzbogacenie oferty kulturalnej i promocja miasta Jastrzębie Zdrój.

 

4. Uczestnicy:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół tańca, sekcji tańca działających przy ośrodkach kultury a także stowarzyszeniach artystycznych itp., którzy kwalifikują się do przynajmniej jednej z podanych kategorii:

Kategorie:
 1) Show Dance-formacja:
 (disco dance, show dance)
 a) dzieci 6-8 lat,
  b) dzieci 9-11 lat,
 c) juniorzy 12-14 lat
   d) seniorzy pow. 15 lat. 
 
 2) Street Dance - formacja:
  (hip hop, popping, locking, new age, house, break dance)
 a) dzieci 6-8 lat,
 b) dzieci 9-11 lat,
 b) juniorzy 12 - 14 lat,
  c) seniorzy pow. 15 lat.

3) Modern Jazz-formacja:
  (jazz, modern)
  a) juniorzy 12-14 lat,
 b) seniorzy pow. 15 lat.

4) Kat. Dancehall/Ragga-formacja:
 a) juniorzy/seniorzy pow. 12 lat.

5) Mażoretki-formacja:
 a) dzieci 6-8 lat,
 b) dzieci 9-11 lat.

6) Inne formy tańca-formacja:
 a) dzieci 6-8 lat,
 b) dzieci 9-11 lat.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do połączenia kategorii tanecznych w najmłodszej kategorii wiekowej w przypadku małej liczby uczestników.


 
W zespole może tańczyć maksymalnie 20% osób niespełniających wymogów wiekowych.5. Zasady regulaminowe:
 
·         Każdy zespół prezentuje  jedną choreografie,
 
·         Każdy zespół  prezentuje się przy jednakowym oświetleniu sceny,
 
·         Czas trwania jednej prezentacji musi mieścić się w czasie do 5 minut.
  
·         Miano zespołu otrzymuję grupa min. 5 tancerzy, przy górnej granicy 35 osób.

 

 

6. Komisja Konkursu:
Skład:
 Arkadiusz Franczak-Przewodniczący Komisji,
 Dariusz Kryla,
 Maciej Cierzniak,
 Wojciech Osiejewski.

     Zadaniem Komisji jest:

·         Rzetelne analizowanie prezentacji Uczestników Konkursu,

·         Ocena prezentacji według kryteriów zawartych w karcie ocen,

·         Wypełnianie kart ocen,

·         Przyznanie nagród w 6 kategoriach (podzielonych ze względu na wiek i styl tańca).

 

                                        Nadzór nad pracą komisji oraz rozstrzyganie spraw spornych będzie należało do organizatorów.
 

7. Kryteria oceny

Każdy członek Komisji będzie przyznawał od 1 do 10 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

·         technika tańca,

·         wyraz sceniczny,

·         skala trudności wykonywanej choreografii.
 


 

8. Warunki Uczestnictwa:

·         Wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 05.05.2017 roku na adres korespondencyjny organizatora:

Studio Tańca Dance Passion
ul.
Wielkopolska 2/6
44 – 335 Jastrzębie
lub e-mail: studio.tanca@dance-passion.pl

·         Warunkiem przyjęcia uczestników jest wpłata akredytacji w wysokości 15 zł od osoby w danej kategorii na numer konta:

Bank Zachodni WBK 96 1090 2011 0000 0001 3008 1873,
z dopiskiem „Konkurs Tańca” najpóźniej do 05 maja 2017 r.,
W tytule przelewu należy wpisać nazwę zespołu, oraz ilość członków zespołu zgłoszonego do udziału w Konkursie,

·         Wstęp na widownie -10 pln, dzieci do 10 roku życia wstęp wolny.
 Każdy zespół taneczny może wprowadzić dwie osoby dorosłe zwolnione z opłaty wstępu (instruktorzy, choreografowie, opiekunowie grupy).
 Bilety dla pozostałych osób dostępne będą w Studio Tańca Dance Passion, przy ul. Astrów 19,
 oraz w kasie w dniu Konkursu.
 Link do karty zgłoszeniowej: >KLIKNIJ<

 

9. Nagrody:

·         Komisja Konkursu przyzna nagrody we wszystkich kategoriach,

·          Komisja będzie mogła przyznać maksymalnie pięć nagród w każdej kategorii,

·         Nagrodą przyznaną przez Komisję będzie puchar lub dyplom:
  - każdy zespół otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa,
 - każdy uczestnik kat. wiekowej 6-8 lat otrzyma pamiątkowy medal,


10. Informacje ogólne:
 
·         Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt,
 
·         Uczestnicy lub instytucje delegujące pokrywają koszt akredytacji, noclegów i wyżywienia,

·         W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie organizator nie zwraca opłaty akredytacyjnej,
 
·         Brak zaksięgowanej akredytacji do dnia 8 V 2017 r. wyklucza możliwość udziału w Konkursie,
 
·         Kolejność prezentacji uczestników zależna jest od wyniku losowania w dniu 12 V 2017,
 
·         Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie ich do celów marketingowych przez organizatora,
 
·         Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rejestracji filmowej a także prawo fotografowania prezentowanych choreografii i wykorzystania zdjęć do folderu, oraz innych materiałów promocyjnych,
  
·         Każdy uczestnik Konkursu musi posiadać ważny dokument tożsamości potwierdzający wiek,
 
·         Jednostka delegująca Uczestników musi zapewnić opiekę swoim podopiecznym,
  
·         Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach Hali Sportowej Jastrzębie,
  
·         Informacje o możliwościach zakwaterowania i wyżywienia są dostępne na stronie internetowej Konkursu.
 

 

11. Dane techniczne:

·         Uczestnik przygotowuje opisaną płytę CD lub pendrive z nagraniem podkładu muzycznego do prezentacji. Nagrania należy dostarczyć obsłudze akustycznej w dniu prezentacji. Niedopuszczalny jest telefon komórkowy jako źródło dźwięku.

·         Płyta powinna być podpisana nazwa zespołu który jest podany na karcie zgłoszeń.

·         Uczestnik powinien posiadać przy sobie kopię zapasową podkładu muzycznego na nośniku typu CD lub pendrive.


·         Wymiary sceny (parkiet):

Szerokość:
 10 m.

Głębokość:
 12 m.  

12. Kontakt:

Studio Tańca Dance Passion
 ul. Astrów 19
 
44-335 Jastrzębie Zdrój,
 
 e-mail: studio.tanca@dance-passion.pl
 
 tel: 605 119 108 (godz. 12-20),
 
 www.dance-passion.pl
 
 

Honorowy Patronat:
 Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

Patronat medialny:
 w toku:D