Regulamin Studia Tańca „Dance-Passion”


Uczestnictwo w zajęciach

 1. Decyzja o uczestnictwie w zajęciach organizowanych przez Studio Tańca Dance Passion (zwanym dalej DP) jest równoznaczne z zapoznaniem się, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego regulaminu.

 

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.dance-passion.pl, a także w siedzibie głównej, tj. Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 8.

 

 1. Zapis na kurs obejmuje: Imię, nazwisko, numer telefonu, opcjonalnie adres mailowy, a także rodzaj kursu, w którym uczestnik wyraża chęć brać udział.

 

 1. Zapisu na kurs można dokonać: 

 • osobiście w siedzibie Studia,

 • telefonicznie w godzinach od 10 do 22,

 • poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: zapisy@dance-passion.pl .

 

 1. Rezerwacja na kurs ważna jest 5 dni od daty zgłoszenia. Po upływie tego okresu i braku wpłaty za zarezerwowany kurs rezerwacja jest anulowana.

 

 1. Istnieje możliwość wykupienia jednorazowego wejścia na zajęcia. Jest to możliwe tylko w przypadku kursów bez pełnej obsady sali oraz za zgodą Zarządu Studia.

 

 1. W przypadku, gdy nieobecność osoby na kursie nie została spowodowana z winy organizatora zajęć, organizator nie zwraca opłaty za te zajęcia,

  nie mogą być również przeniesione na inny termin przekraczający termin okres rozliczeniowy.

 

 1. W przypadku dłuższej absencji na zajęciach spowodowanej chorobą, urazami, lub kontuzjami i przedstawieniu zwolnienia lekarskiego możliwe jest przeniesienie zajęć na termin przekraczający okres rozliczeniowy. Wymaga to kontaktu z dyrekcją Studia.

 

 1. Okres rozliczeniowy rozumie się jako pełny miesiąc kalendarzowy, tj. od pierwszego, do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

 1. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Studio Tańca Dance Passion mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej szkoły, oraz w jej siedzibie głównej.

 

 1. Na sali zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się  na liście  uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności w terminie do piętnastego dnia każdego miesiąca włącznie. Z uwagi  na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice, dzieci i inne osoby towarzyszące, które nie uczestniczą w zajęciach,  nie mogą przebywać na salach tanecznych (chyba że instruktor wyrazi zgodę).

 1. Uczestnicy zajęć dla młodzieży i dorosłych, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Powinni oni opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu należności u odpowiedniej osoby funkcyjnej mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. 

 

 1. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się do odpowiedniej osoby funkcyjnej w celu weryfikacji płatności.

 

 1. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale taneczne. Instruktor ma prawo niedopuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę.

 

 1. Studio Tańca „Dance Passion” ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. Uczestnicy zajęć  dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora. 

 

Płatności 

 1. Płatności należy dokonywać zgodnie z obowiązującym cennikiem, który znajduję się do wglądu na stronie internetowej Studia, a także w jego siedzibie.

 

 1. Płatności należy uiszczać do piętnastego dnia każdego miesiąca włącznie. Brak opłaty w tym terminie może skutkować nie wpuszczeniem kursanta na zajęcia.

 

 1. DP zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, ale tylko na koniec miesięcznego cyklu rozliczeniowego i po wcześniejszym poinformowaniu kursanta.

 

 1. Opłat można dokonywać jedynie w formie gotówkowej u odpowiedniej osoby funkcyjnej w siedzibie DP. Wyjątkiem są firmy oraz organizacje publiczne, wtedy dopuszczalna jest płatność przelewem. Numer konta do wiadomości u dyrekcji Studia.

 1. DP wystawia faktury VAT po wcześniejszym poinformowaniu o chęci otrzymania takiego dokumentu w terminie do 7 dni od momentu uiszczenia opłaty.Bezpieczeństwo

 1. DP nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy DP i osób działających z ramienia Studia.

 

 1. Za mienie uczestników zajęć DP nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje możliwość zabrania ich ze sobą na sale. W przypadku kradzieży DP jest zobowiązana do zgłoszenia tego faktu na Policje. Uczestnicy zajęć powinni poinformować odpowiednią osobę funkcyjną o zaistniałej kradzieży niezwłocznie po jej wykryciu.

 

 1. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez zgody i wiedzy instruktora.

Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.

 

 1. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania wnoszenia na sale taneczną jedzenia oraz ciepłych napoi.

 

 1. Osoby przebywające na terenie DP zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż., oraz zachowania czystości, poszanowania mienia DP i innych uczestników zajęć.

 

 1. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Studio.

 

 1. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego prawny opiekun.

 

 1. Na terenie DP obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.

 

 1. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren DP.

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ 

 1. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona .W przypadku zapełnienia  się grupy, lista uczestników zostaje zamknięta, a uczestnik może skorzystać z innych zajęć.

 

 1. W przypadku małej ilości uczestników danego kursu DP ma prawo rozwiązać grupę. W takim przypadku DP proponuje udział w zajęciach innej grupy lub zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia.

 

 1. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora DP ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.

 

 1. W sytuacjach losowych DP  ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami.

 

 1. DP ma prawo w nowym semestrze do zmiany terminu grafiku zajęć i instruktora zajęć. Jeżeli zmiany takie uniemożliwiają  uczestnikowi kontynuację szkolenia, DP przenosi niewykorzystaną   kwotę na poczet zajęć innej grupy lub zwraca niewykorzystane pieniądze za rozwiązanie grupy.

 

 1. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody dyrekcji DP.

 

SPRAWY OGÓLNE 

 1. DP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 

 1. Uczestnik DP wyraża zgodę na nieodpłatne  wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji DP w dowolnym środku przekazu (publikacja zdjęć, filmy), a także na wykorzystanie swojego numeru telefonu i/lub adresu mailowego do celów informacyjno-promocyjnych, także po rezygnacji z zajęć. Zgodę można odwołać informując dyrekcje DP w dowolny sposób i w dowolnym momencie.

 

 1. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu DP mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć, co jest równoznaczne  z rezygnacją z zajęć przez uczestnika.

 

 1. Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiemy pod numerem telefonu 888 751 988, lub drogą elektroniczną:
   
  zapisy@dance-passion.pl